SỐng VỚi ChỮ (Paperback)

SỐng VỚi ChỮ Cover Image
$17.00
Usually Ships in 1-5 Days

Description


1.

T i ao ước, một l c n o đ , c thể viết nguy n cả cuốn's ch v i ba trăm trang về một chữ. Bất cứ l chữ g , nhưng chỉ một, xin nhấn mạnh: chỉ một chữ m th i. 1] T i tin l điều ấy c thể l m được: bất cứ chữ n o cũng c v số c c mối quan hệ với c c chữ kh c; một số kh nhiều c n c quan hệ với văn ho giao tiếp, văn ho ch nh trị v tr nh độ tr thức của x hội. V cần l m: những thay đổi trong nghĩa cũng như sắc th i tu từ của một chữ c khi tiết lộ nhiều b ẩn trong nếp nghĩ v nếp cảm của một d n tộc hơn l cả những biến cố ch nh trị hay x hội ồn o v ngỡ như lớn lao. Tuy nhi n, để l m được điều ấy, cần c nhiều th giờ. Trong khi chưa c th giờ, t i hay nghĩ ngợi b ng quơ về chữ. Cuốn's ch n y l kết quả bước đầu của những nghĩ ngợi b ng quơ ấy. Nghĩ ngợi b ng quơ về chữ c nghĩa l nghĩ ngợi kh ng như một nh ng n ngữ học m chủ yếu như một nh ph b nh văn học: điều t i quan t m nhất kh ng phải l c c kh a cạnh ngữ m, ngữ nghĩa hay ngữ ph p của chữ m l m u sắc thẩm mỹ của ch ng. Nhiều l c t i c cảm tưởng như t i c thể ph n biệt được chữ n y n ng, chữ kia lạnh, c n chữ nọ th yếu ớt, đứng li u xi u như sắp ng tr n trang giấy. Chữ, với t i, giống như những sinh vật: ch ng biết thở, biết l m duy n, biết phục k ch, biết c o cấu v để lại trong t m hồn người đọc những vết xước c khi cả h ng chục năm mới tan hết.


Ngo i c c b i về ng n ngữ, trong cuốn's ch n y c n c một số b i về văn học. Hầu hết c c b i n y đều được viết từ g c độ một người y u chữ hơn l từ g c độ một nh ph b nh văn học: những vấn đề v những văn nghệ sĩ được đề cập đến với t i một c ch t nh cờ, phần lớn từ lời mời gọi của c c chủ b t cho một số b o đặc biệt n o đ , chứ kh ng hẳn l một chọn lựa thuần tu tr n căn bản văn học hay mỹ học. Do đ , kh ng n n đặt ra vấn đề tại sao viết về người n y m kh ng viết về người kh c; tại sao quan t m đến vấn đề n y m kh ng quan t m đến vấn đề nọ. Tất cả đều t nh cờ. V tất cả đều dừng lại ở những cảm nghĩ b ng quơ.


Cảm b ng quơ.


Nghĩ b ng quơ.


Sống với chữ, ai m chẳng ch m đắm, c l c triền mi n, trong những nỗi niềm b ng quơ như thế nhỉ?


2.

So với bản in lần thứ nhất năm 2004, ấn bản n y được sửa chữa v bổ sung kh nhiều. Những b i viết mới ấy cũng tập trung v o hai đề t i ch nh: ng n ngữ v văn học. V cũng c một văn phong: nhẹ nh ng. Như một tho ng b ng quơ.

1] Chữ, t i d ng ở đ y, ch nh l từ, word; kh ng phải l mẫu tự, letter.
Product Details
ISBN: 9781716101052
ISBN-10: 1716101050
Publisher: Lotus Media
Publication Date: February 7th, 2021
Pages: 316
Language: Vietnamese